ZnadRudawy_screen_sprostowanieSprostowanie do artykułu pt. „Nie ma zagrożenia dla rozbudowy szkoły w Zabierzowie”.

Działając w imieniu własnym w oparciu o reguły Prawa Prasowego oraz w reakcji na nieprawdziwe informacje przypisujące nam zorganizowanie prowokacji, wywołanie niepokojów społecznych, a jednocześnie szkalujące nasze dobre imię poddając pod wątpliwość intencje jakie kierowały nami podejmując się zorganizowania szerokiej akcji informującej mieszkańców o decyzjach Komisji Budżetu i Finansów Gminy Zabierzów, przedstawiamy chronologię wydarzeń mających w naszym przekonaniu ścisły związek z poruszonym przez Redakcję „Znad Rudawy”  tematem.

16 listopada wójt przedkłada Radzie Gminy Zabierzów projekt budżetu na kolejny rok, planując w roku 2016 na rozbudowę szkoły Podstawowej w Zabierzowie kwotę 3,5 mln złotych. Jednocześnie przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2024 uwzględniając  limity wydatków na rozbudowę szkoły na łączną kwotę 11,4 mln zł  w rozbiciu na kolejne lata:  2016 r. – 3,5 mln,  2017 r. – 4,6 mln, 2018 r. – 3,3 mln.

10 grudnia na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Gminy w obecności wójta zostaje przez radnego Wiesława Czajowskiego zgłoszony wniosek o zdjęcie całej kwoty 3,5 mln złotych z zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabierzowie”. Wniosek nie zostaje poddany pod głosowanie w związku z sugestią wójta o pozostawienie kwoty 0,5 mln zł. Przewodniczący Komisji formułuje wniosek o zdjęcie kwoty 3 mln zł i pozostawienie 0,5 mln zł. Wniosek jest głosowany i  6 głosami za (Wojciech Stępień, Tadeusz Brzuchacz, Wiesław Czajowski, Jacek Kozera, Kazimierz Kapelan, Edward Rogóż) i 1 głosem przeciwnym (Edmund Dąbrowa) zostaje przyjęty.

12 grudnia w Zabierzowie kolportujemy plakaty informujące mieszkańców o decyzji Komisji Budżetu i Finansów Gminy oraz ewentualnych konsekwencjach w przypadku utrzymania tej decyzji przez Radę Gminy.

13 grudnia za zgodą proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie ks. Krzysztofa Burdaka, wychodzącym z kościoła mieszkańcom rozdajemy ulotki informujące o decyzji Komisji Budżetu i Finansów Gminy oraz ewentualnych konsekwencjach tej decyzji mogących wstrzymać  lub odsunąć w czasie decyzję o rozbudowie szkoły.

14 grudnia w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy w Zabierzowie odbywa się spotkanie mieszkańców w sprawie ewentualnego zagrożenia dla realizacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zabierzowie wynikającego wprost z decyzji Komisji Budżetu i Finansów Gminy.
Obecni na spotkaniu radni członkowie Komisji Budżetu i Finansów Gminy deklarują gotowość do  odbycia wizyty w szkole i zorganizowania posiedzenia Komisji poświęconego głównie tematowi rozbudowy szkoły. Obecni na spotkaniu mieszkańcy Zabierzowa postanawiają przystąpić do akcji zbierania podpisów pod apelem do wójta i radnych o koniczności rozbudowy szkoły.

15 grudnia posiedzenie Komisji Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej poprzedzone jest wizytacją w budynku szkoły. W wizytacji szkoły uczestniczą członkowie Komisji Budżetu i Finansów Gminy.  Na posiedzeniu Komisji Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej zostaje przedłożona petycja Rady Rodziców będąca jednocześnie apelem do wójta i radnych o ponowne rozważenie zasadności rozbudowy szkoły.  Podczas posiedzenia zostaje przegłosowany 3 głosami za (Tadeusz Jojczyk, Jerzy Dąbek, Jerzy Cywicki) przy 2 wstrzymujących (Stanisław Dam, Tomasz Kasprzyk) wniosek o pozostawienie całej kwoty tj. 3,5 mln złotych w budżecie na zadnie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabierzowie”.

16 grudnia wójt składa pismo do przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Gminy o rozważenie i ewentualną zmianę wniosku dotyczącego zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabierzowie”, ponieważ proponowane przez Komisję środki w wysokości 0,5 mln zł do wydatkowania w 2016 r. stanowią zbyt niską kwotę na realizację znaczącej części zadania.

17 grudnia obraduje zapowiadana  na spotkaniu mieszkańców Komisja Budżetu i Finansów Gminy.  Wójt składa wniosek o zwiększenie wcześniej zaproponowanej kwoty 0,5 mln zł o dodatkowe 1,5 mln zł, aby utrzymać poziom finansowania rozbudowy szkoły w 2016 roku na poziomie 2 mln zł. Za wnioskiem głosuje 7 radnych (Wojciech Stępień, Tadeusz Brzuchacz, Edmund Dąbrowa, Jacek Kozera, Kazimierz Kapelan, Edward Rogóż, Jan Surówka) 1 radny (Wiesław Czajowski) był przeciwny. Wójt deklaruje gotowość przystąpienia do ogłoszenia przetargu na całą rozbudowę już wiosną 2016 roku.

18 grudnia na Sesji Rady Gminy Zabierzów radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową obejmującą finansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zabierzowie” kwotami:  rok 2016 – 2 mln, rok 2017 – 5,35 mln, rok 2018 – 4,11 mln.

22 stycznia 2016 r. podczas obrad Sesji Rady Gminy Zabierzów kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej p.  Konrad Maniak potwierdził zadeklarowany przez wójta termin ogłoszenia przetargu wskazując na koniec lutego br.

 

Nie komentujemy faktów. Do wglądu są protokoły i nagrania z opisanych wcześniej wydarzeń. Do oceny Czytelnika pozostawiamy podjęte przez nas działania. Informując mieszkańców o decyzji Komisji Budżetu i Finansów Gminy spełniliśmy nasz obowiązek radnych wynikający wprost z ustawy o samorządzie gminnym, cyt.: „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami …”.  Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby ta od wielu lat oczekiwana rozbudowa doczekała się realizacji.

Jerzy Cywicki
Edmund Dąbrowa
Jerzy Kowalik