„Absolutorium to decyzja uprawnionego organu kolegialnego wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie organu wykonawczego. Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym.”

Tyle o absolutorium mówi definicja. A teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Wójt nie otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu z 2016 r.?
Z głosowania wynikło, że Wójt nie przekonała niezbędnej do przegłosowania uchwały absolutoryjnej bezwzględnej większości ustawowego składu rady, czyli 11 radnych (w głosowaniu 10 było za, a 10 wstrzymało się od głosu). Pamiętajmy, że absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego (Rada) nad wykonawczym (Wójt), a jego istotą jest brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej.
Dlaczego 10 radnych nie zagłosowało za absolutorium dla wójta?
Argumentów w dyskusji padło wiele, były wypowiedzi merytoryczne i były wątpliwości, padły też oskarżenia i wylewały się wzajemne żale, a te głównie o braku współpracy Wójta z Radą.
Ja odpowiem za siebie. Moja decyzja o wstrzymaniu się od głosu została podyktowana głównie jednym faktem – bezrefleksyjnym wyemitowaniem przez wójta obligacji na kwotę 8 mln zł gdy, jak się okazuje, potrzebne były tylko 4 mln zł. Każdy kredyt czy emisja obligacji to koszty ich obsługi.
W tym przypadku to 2,8 % w skali roku. Dla porównania, w ubiegłym roku koszt obsługi 39,4 mln zł zadłużenia gminy wyniósł tylko w jednym, 2016 roku, ponad 900 tys zł.!!!
Potrzebę wyemitowania aż takiej ilości obligacji tłumaczył na sesji radny Wiesław Czajowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powołując się na wcześniejsze wyjaśnienia Skarbnika, tu cytuję: „To było bardziej korzystne, niż to, żeby te finanse były za małe”.
Dawno nie usłyszałem, czegoś bardziej absurdalnego!
Kto z nas bierze kredyt jeśli go nie potrzebuje? Przecież on nie jest za darmo. Obsługa kredytu, dużo czy mało, ale zawsze kosztuje. Dla mnie takie działanie to niegospodarne wydawanie publicznych pieniędzy.

Takie są moje zastrzeżenia do polityki finansowej gminy.

Jerzy Cywicki