Upadek firmy oraz błąd w dokumentacji projektowej spowodowały w maju 2017 r. przerwę w robotach przy rozbudowie szkoły w Zabierzowie. W sierpniu 2017 r. błąd w projekcie został poprawiony. Nic nie stało na przeszkodzie, aby w ubiegłym roku ogłosić przetarg, który wyłoni wykonawcę dalszych prac. Tym bardziej, że taką obietnicę złożono rodzicom. Tymczasem w urzędzie gminy wymyślono nowy (drugi) projekt rozbudowy.

W dniu 25 maja 2017 r. przedstawiciele władz gminy zorganizowali spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, na którym poinformowali, że projekt rozbudowy szkoły zostanie poprawiony do 3 miesięcy (do września 2017r.) i zostanie ogłoszony nowy przetarg. Taką samą informację, że „urząd gminy zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie prawa zamówień publicznych”, otrzymałem na piśmie (z 22.06.2017 r.) od kierownika wydziału inwestycji urzędu gminy.
Tymczasem w dniu 28 czerwca 2017 r. na posiedzeniu trzech komisji rady gminy niespodziewanie przekazano radnym zupełnie nowe informacje.
Okazało się, że władze gminy zamierzają wykonać zupełnie nowy (drugi) projekt rozbudowywanej szkoły, aby dostosować rozpoczętą budowę do potrzeb przedszkola, żłobka i gminnej biblioteki.
Jednak na spotkaniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Panią Wójt w dniu 12 października 2017 r., rodzice zdecydowanie sprzeciwili się przeznaczeniu rozbudowanej części na potrzeby gminnej biblioteki i żłobka. W tej sytuacji władze gminy wycofały się z tego pomysłu. Rodzice zgodzili się na adaptację części pomieszczeń w rozbudowywanym budynku na potrzeby przedszkola oraz zerówki, pod warunkiem nauki w szkole na jedną zmianę. Jednocześnie zdecydowano, że w nowym projekcie rozbudowy szkoły zawarty zostanie również remont obecnego budynku podstawówki. Kolejne spotkanie w przedmiotowej sprawie miało się odbyć około lutego 2018 r.

Ostatecznie doszło do tego zebrania dopiero 24 kwietnia br., bo trzeba było wyłonić w przetargu projektanta, który opracuje nowy projekt rozbudowy i remontu szkoły. Prace wykonuje Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna z Gliwic za kwotę 102 tys. zł. W maju br. Rada Rodziców w piśmie skierowanym do Wójta Gminy przedstawiła wnioski i postulaty do projektu rozbudowy nowej części szkoły oraz remontu obecnej podstawówki. Na wniosek rodziców odbyło się także 25 maja br. zebranie wiejskie w tej sprawie.

Dobiega końca wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy szkoły. Konieczne jest uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na dokończenie robót budowlanych, prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku. Tak więc, wykonanie drugiego projektu doprowadziło do przerwy w budowie, która potrwa dwa lata.

Edmund Dąbrowa