Czas_GZ_01   Nowe czasopismo na zabierzowskim rynku wydawniczym.

    Organizacje pozarządowe stanowią w Polsce tak zwany „trzeci sektor” – obok sektora publicznego (administracja) i rynkowego (przedsiębiorstwa). Organizacje pozarządowe są prywatne, a działają w interesie publicznym i do tego całkowicie non profit (czyli nie przynoszą zysku). Jedną z form organizacji pozarządowych są stowarzyszenia. Jak każda instytucja czy firma, stowarzyszenie ma swoją strukturę organizacyjną, statut i regulaminy. Ma nadany numer Regon i NIP oraz posiada konta bankowe. Jaki cel ma zakładanie stowarzyszenia? Choć odpowiedź zdaje się być banalna, rodzi wiele niejasności, a u niektórych ludzi – zupełnie zresztą niepotrzebnie – sieje większy lub mniejszy niepokój. Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach, wyjaśnia intencję ustawodawcy w sposób wyczerpujący:

    Stowarzyszenia zakłada się „W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności zrzeszania się, umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz realizacji indywidualnych zainteresowań…” Czyli ogólnikowo mówiąc: wolność, równość, różnorodność poglądów i zaangażowanie społeczne. Tak z grubsza można spłycić sens całej ustawy. A ten sens jest naprawdę głęboki. Stowarzyszanie się ludzi o podobnych zapatrywaniach na otaczający świat, to jedna z najwyższych zdobyczy demokracji. Zrzeszają się strażacy, gospodynie wiejskie, lotnicy, kierowcy i Bóg wie kto jeszcze. Dzięki możliwości zrzeszania przestajemy być sami, nie mówimy już: ja, ona, oni,… a zaczynamy mówić: „MY”!.. Zaczynamy działać dla innych.

     Jesteśmy grupą ludzi, którzy widząc pewne – istotne według nas – luki w rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego, postanowili je wypełnić zrzeszając się w świetle polskiego prawa w formę stowarzyszenia. Jego nazwa to: CZAS NA ZABIERZÓW. Stoimy na stanowisku, że podstawowym prawem każdego człowieka jest nieograniczony dostęp do informacji o wszystkim, co dzieje się wokół nas. Szczególny nacisk kładziemy na propagowanie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Rozglądając się wokół, dostrzegamy pilną potrzebę edukowania mieszkańców w zakresie ich praw i obowiązków wynikających z życia w społeczeństwie. Szeroko rozumiana samorządność przeżywa ćwierćwiecze istnienia, a nierzadko spotykamy się z niewiedzą i nieznajomością podstawowych zasad jej funkcjonowania. Aby wypełniać statutowe cele naszego stowarzyszenia, będziemy prowadzić działalność wydawniczą w formie niezależnego biuletynu: CZAS GMINY ZABIERZÓW. Nie zamierzamy też stronić od akcji charytatywnych, promocyjnych i pomocy bezpośredniej. Liczymy na współpracę z Wójtem Gminy Zabierzów, Radnymi, innymi instytucjami i organizacjami. Nasze stowarzyszenie ma charakter otwarty – każdy może do niego wstąpić, każdy może też pisać do naszego biuletynu.

Zapraszam do współpracy

Łukasz Grzelewski

Prezes Stowarzyszenia
„CZAS NA ZABIERZÓW”
Redaktor Naczelny biuletynu
„CZAS GMINY ZABIERZOW”

Publikacja artykułu za zgodą redakcji gazety „Czas Gminy Zabierzów”. Tytuł oryginalny: „Czas na Zabierzów”.