W maju ubiegłego roku spółka budowlana Hydro Invest z Krakowa wygrała przetarg na rozbudowę szkoły w Zabierzowie. Całkowity koszt rozbudowy to 10 mln 473 tys. zł. Według harmonogramu w tym roku wykonawca powinien zrealizować tzw. stan surowy zamknięty. Na jego sfinansowanie w tegorocznym budżecie gminy zaplanowaliśmy ponad 5 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja miała być zakończona w maju 2018 roku.

Miała być, ale jak informują gminni urzędnicy, nie będzie!

Pierwsze niepokojące informacje o problemach z rozbudową szkoły pojawiły się w maju. Czytamy o nich na stronie internetowej urzędu gminy w notatce zatytułowanej  „Wykonawca przerwał rozbudowę szkoły”, z której dowiadujemy się, że wykonawca przerwał roboty budowlane pod pretekstem niekompletności dokumentacji projektowej.
Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji, niewielka część dokumentacji faktycznie wymaga zmiany, a dotyczy ona jednej ze ścian zewnętrznych budynku.
Jak czytamy w notatce, urząd podjął działania, by autor projektu dokonał koniecznych zmian w projekcie. Po ich naniesieniu zostaną pozyskane stosowne zgody i decyzji organu architektoniczno-budowlanego, czyli zatwierdzenie projektu zamiennego i ponowne uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Wicewójt, z wykształcenia architekt, na spotkaniu z rodzicami w szkole stwierdził, że wykonawca może kontynuować rozbudowę robiąc jakieś inne roboty, natomiast poprawioną dokumentację i pozwolenia dostanie później. Później to znaczy za kilka miesięcy.

Dyżurny inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował nas, że w zaistniałej sytuacji wykonawca może kontynuować roboty, ale tylko w takich miejscach, które nie kolidują z konieczną zmianą dokumentacji projektowej. Czy są takie obszary? Tego już urzędnicy gminni nie powiedzieli.

Czas płynie, zatrzymanie robót w środku sezonu budowlanego grozi poważnym opóźnieniem inwestycji, a wymiana korespondencji pomiędzy urzędnikami a wykonawcą trwa. W jednym z kolejnych pism generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, poinformowała Urząd Gminy o złożeniu w Sądzie Rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości. Po tym fakcie, w kolejnej notatce Urząd Gminy informuje, że zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze Spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie Prawa Zamówień Publicznych.

Wiemy już, że planowany na maj 2018 roku termin zakończenia rozbudowy nie zostanie dotrzymany.  W sierpniu do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Krakowie wpłynął w końcu wniosek o uzgodnienie projektu zamiennego. Procedura zatwierdzenia i wydania pozwolenia nawet przy dużym pośpiechu potrwa co najmniej miesiąc.

Czekamy.

Jerzy Cywicki

„Absolutorium to decyzja uprawnionego organu kolegialnego wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie organu wykonawczego. Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym.”

Tyle o absolutorium mówi definicja. A teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Wójt nie otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu z 2016 r.?
Z głosowania wynikło, że Wójt nie przekonała niezbędnej do przegłosowania uchwały absolutoryjnej bezwzględnej większości ustawowego składu rady, czyli 11 radnych (w głosowaniu 10 było za, a 10 wstrzymało się od głosu). Pamiętajmy, że absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego (Rada) nad wykonawczym (Wójt), a jego istotą jest brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej.
Dlaczego 10 radnych nie zagłosowało za absolutorium dla wójta?
Argumentów w dyskusji padło wiele, były wypowiedzi merytoryczne i były wątpliwości, padły też oskarżenia i wylewały się wzajemne żale, a te głównie o braku współpracy Wójta z Radą.
Ja odpowiem za siebie. Moja decyzja o wstrzymaniu się od głosu została podyktowana głównie jednym faktem – bezrefleksyjnym wyemitowaniem przez wójta obligacji na kwotę 8 mln zł gdy, jak się okazuje, potrzebne były tylko 4 mln zł. Każdy kredyt czy emisja obligacji to koszty ich obsługi.
W tym przypadku to 2,8 % w skali roku. Dla porównania, w ubiegłym roku koszt obsługi 39,4 mln zł zadłużenia gminy wyniósł tylko w jednym, 2016 roku, ponad 900 tys zł.!!!
Potrzebę wyemitowania aż takiej ilości obligacji tłumaczył na sesji radny Wiesław Czajowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powołując się na wcześniejsze wyjaśnienia Skarbnika, tu cytuję: „To było bardziej korzystne, niż to, żeby te finanse były za małe”.
Dawno nie usłyszałem, czegoś bardziej absurdalnego!
Kto z nas bierze kredyt jeśli go nie potrzebuje? Przecież on nie jest za darmo. Obsługa kredytu, dużo czy mało, ale zawsze kosztuje. Dla mnie takie działanie to niegospodarne wydawanie publicznych pieniędzy.

Takie są moje zastrzeżenia do polityki finansowej gminy.

Jerzy Cywicki

    W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, minister infrastruktury i środowiska Andrzej Adamczyk podpisał dwa aneksy do programów inwestycyjnych: obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 oraz odcinka „ Zakopianki „ Rdzawka – Nowy Targ. Podpisując dokumenty minister powiedział, że kierowcy jadący z całego kraju na Podhale przestaną odczuwać uciążliwość, a przejazd będzie bezpieczniejszy i płynny. Natomiast obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunikacyjnego Krakowa.

Obwodnica Zabierzowa

Według przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu w 2015 r. średnio na dobę przejeżdża 19 250 pojazdów, na odcinku drogi krajowej nr 79 Modlniczka – Zabierzów oraz 14 647 pojazdów na odcinku Zabierzów – Krzeszowice. Budowa obwodnicy obejmuje swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów). Wykonanie drogi klasy GP, zlokalizowanej głównie na terenach niezabudowanych ma na celu zminimalizowanie punktów kolizyjnych, jakimi są skrzyżowania z innymi drogami, zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego, odciążenie intensywnie zabudowanej części miejscowości z ruchu pojazdów. Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu w centrum miejscowości, ograniczeniu ulegnie poziom zanieczyszczeń i hałasu na obszarze intensywnie zurbanizowanym, poprawią się warunki bezpieczeństwa na drogach.

Droga klasy GP o długości 10,17 km omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze. Powstaną 3 skrzyżowania, tunel dwukomorowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 370 m, 13 obiektów mostowych ( mosty, wiadukty, estakady) Realizacja w systemie „projektuj i buduj”. Rozpoczęcie budowy przewidywane jest w 2021, zakończenie 2023.

Fragment artykułu i zdjęcie pochodzi ze strony internetowej GDDKiA – cały artykuł dostępny tutaj

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zabierzowie została zamieszczona notatka następującej treści:

Oświadczenie dot. rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie

Generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, poinformowała Urząd Gminy Zabierzów o złożeniu przez ww. spółkę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z powyższym Urząd Gminy zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze Spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie Prawa zamówień publicznych.

Urząd Gminy Zabierzów

Link do oryginalnego wpisu: http://zabierzow.org.pl/2017/06/23/oswiadczenie-dot-rozbudowy-szkoly-w-zabierzowie/

01-plac-zabaw    Działka 705/1 położona na południe od ulicy Zielonej, od zawsze stanowiła tzw. mienie wiejskie Sołectwa Bolechowice. Jeszcze nie tak dawno, wójt zmieniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowała przeznaczyć ten teren na cele produkcyjne i usługowe, a sołtys proponował tam lokalizację zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Na szczęście dzięki wielkiej determinacji mieszkańców, udało się zachować dotychczasowe przeznaczenie tego terenu na cele sportu i rekreacji.

Mieszkańcy wspólnie zaproponowali tu stworzenie STREFY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU z boiskami, ścieżkami spacerowymi, rowerowymi i miejscami rekreacji. W chwili obecnej kończone są prace przy budowie placu zabaw, udało się również pozyskać dodatkowe 180 tys. na budowę boiska. Mieszkańcy „zrobili swoje” i chwała im za to! Teraz już tylko od sprawności działania wójt i urzędu zależy, kiedy będziemy mogli korzystać ze strefy.

Dorota Kęsek

Banknoty   W budżecie domowym sprawa jest prosta. Poziom konsumpcji zawsze staramy się dopasować do dochodów,
a najlepiej jest wtedy, gdy wydajemy mniej niż zarabiamy. A jak jest w budżecie naszej gminy? Odwrotnie! Wydatki co roku są większe od dochodów i z roku na rok brakuje w gminnej kasie grubych milionów.  Tak właśnie powstaje deficyt, a żeby go zbilansować zaciągane są kredyty i emitowane obligacje.

W ubiegłym roku deficyt budżetowy wyniósł 2,6 mln zł, na ten rok zaplanowano 4,9 mln zł.

Aby pokryć deficyt i spłacić zaciągnięte kredyty musimy się nadal zadłużać, więc znowu wyemitujemy obligacje i weźmiemy kredyt za ponad 13,7 mln zł. A dług rośnie!

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej dług gminy wyniesie 47 279 643 zł. Sama jego obsługa będzie nas kosztowała 1,2 mln zł.

Jerzy Cywicki

 

Balice_Akacjowa    Przebudowa ul. Akacjowej rozpoczęła się w 2015 roku a dzięki determinacji mieszkańców Balic i przychylności Rady Gminy Zabierzów przebudowa II etapu ul. Akacjowej znalazła finansowanie ze środków budżetu w 2017 r, mimo że Wójt Elżbieta Burtan nie planowała tego zadania w tym roku.  Szacowany całkowity koszt inwestycji to 3,4 mln zł: 1,5 mln zł w roku 2017 a pozostała kwota 1,85 mln zł została zapewniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018. Wójt Elżbieta Burtan przy pracach nad budżetem zapewniała Radę Gminy Zabierzów, że takie rozwiązanie jest dobre i zapewnia realizację przebudowy ul. Akacjowej w całości w 2017. Dlatego też uważałam, że w sytuacji kiedy pojawiły się wolne środki w budżecie gminy, warto byłoby przeznaczyć te środki  na inne zadania w Balicach, gdyż potrzeb jest bardzo dużo np.:  chodnik przy ul. Radziwiłłów, chodnik przy ul. Szkolnej, nakładki na drogach gminnych,  zagospodarowanie działki  w centrum  czy  projekt budynku wielofunkcyjnego, który jest tak potrzebny w Balicach. Niestety Wójt Elżbieta Burtan, ma nieco inne zdanie i kiedy o przebudowie ul. Akacjowej zrobiło się głośno, postanowiła zwiększyć środki na to zadanie w 2017, zapewniając mieszkańców Balic na zebraniu w dniu 2 kwietnia 2017, że tylko dzięki temu ul. Akacjowa może być zakończona w 2017 r. Rada Gminy ostatecznie zwiększyła środki na to zadanie w 2017 do kwoty 3,35 mln zł,  teraz czekamy na zakończenie inwestycji zgodnie z zapisami przetargu do 10 grunia 2017 r – po takich zapewnieniach Wójta na pewno to się uda!

W Burowie w roku 2016 najważniejszymi zadaniami było wykonanie odcinka chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Balic oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego.  W roku 2017 będzie zagospodarowany teren wokół świetlicy wraz z budową placu zabaw dla najmłodszych, który już niebawem powstanie obok świetlicy.

Katarzyna Zielińska

 

Dokumentacja_projektowa    Mieszkańcy ul. Leśnej w Zabierzowie długo, uparcie, ale jak widać dotąd skutecznie, zabiegają o poprawę bezpieczeństwa na swojej ulicy. Grupa zdeterminowanych osób zebrała podpisy popierające budowę chodnika, przekonali mieszkańców Zabierzowa na zebraniu wiejskim i uzyskali dofinansowanie do projektu,   a także upominali się o chodnik w Urzędzie Gminy. Faktem jest, że droga prowadząca do ich domów i osiedla jest coraz bardziej ruchliwa, przy tym  wąska, stroma, a dla pieszych pozostawiono bardzo skromne pobocza.

W budżecie gminy na bieżący rok rada gminy przeznaczyła kwotę 40 tys. zł na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi i wykonania chodnika na ul. Leśnej.

Jerzy Cywicki

działka przy ul. Krakowskiej    Radni reprezentują Mieszkańców i starają się zapewnić środki finansowe w budżecie gminy na realizację zgłoszonych wniosków i różnych potrzeb. Dla przykładu w Zabierzowie liczącym prawie 5,5 tys. stałych mieszkańców największą kwotę 5 mln 350 tys. zł  w tegorocznym budżecie przeznaczono na rozbudowę szkoły podstawowej. Zakończenie rozbudowy tej placówki oświatowej przewidziano na maj 2018 r.

W projekcie budżetu gminy, który otrzymali radni nie było wielu potrzebnych inwestycji. Ostatecznie w uchwalonym przez radnych budżecie znalazło się kilkanaście nowych zadań. Udało się wprowadzić m.in. urządzenie parkingu i miejsca pod targ na działce gminnej przy ul. Krakowskiej obok kościoła w Zabierzowie. Na to zadanie przewidziano kwotę 56 tys. zł. Warto przypomnieć, że pod koniec 2015r. Gmina Zabierzów zakupiła wymienioną działkę. Kolejna sprawa – niezbędny jest remont budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z powodu pęknięć ścian szczytowych od strony remizy OSP, a także konieczna jest wymiana dachu. Na projekt modernizacji więźby dachowej z dostosowaniem pomieszczeń strychu na cele użytkowe przyznano kwotę 70 tys. zł.

Edmund Dąbrowa

kciuk_do_gory_okW dniu 28 marca 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję środowiskową dla obwodnicy Zabierzowa. Tym samym postępowanie odwoławcze zostało umorzone!

Decyzja jest ostateczna, ale jeszcze nie prawomocna. Oznacza to, że zatwierdzony został ostateczny przebieg drogi.

W maju 2017 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na koncepcję programową, opracowanie zbliżone do projektu budowlanego, zawierające dokumentację geologiczno-inżynierską pod konkretny wariant – powiedziała Magdalena Ślaga z GDDKiA oddział Kraków. Według GDDKiA wykonanie tej koncepcji, w tym badań geologicznych ma potrwać ok. 12 miesięcy. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na projekt i wybudowanie obwodnicy.

Warto pamiętać, że od kilkunastu lat trwają różne działania aby powstała obwodnica Zabierzowa. Większość akcji podejmowali mieszkańcy Zabierzowa zrzeszeni w Społecznym Komitecie na rzecz Budowy Obwodnicy Zabierzowa. Uciążliwości drogi krajowej nr 79 przedstawione zostały we wszystkich głównych mediach w naszym kraju. A trasa pod obwodnicę została zarezerwowana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów już w 1991 r. Inwestycja pod nazwą „Obwodnica Zabierzowa” będzie nowym odcinkiem drogi krajowej, który zbierze ruch z dróg lokalnych. Zdaniem projektantów, jeżeli nie powstałaby obwodnica, to droga krajowa nr 79 przez Zabierzów zakorkuje się, bo jej przepustowość jest ograniczona.

Edmund Dąbrowa

 

SPZabierzow_budowa

Generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, bezpodstawnie przerwał roboty budowlane, wskazując na niemożliwość ich kontynuacji, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji, niewielka część dokumentacji projektowej wymaga zmiany – w zakresie jednej z zewnętrznych ścian zaprojektowanego budynku. Niezbędna zmiana projektowa zostanie wykonana przez autora projektu budowlanego, a następnie zostaną pozyskane stosowne zgody i decyzje organu architektoniczno-budowlanego. Konieczność wykonania zmian w projekcie nie ogranicza w żaden sposób Generalnego wykonawcy robót budowlanych w realizacji inwestycji na etapie, w którym obecnie się znajduje.

Przerwanie robót budowlanych było poprzedzone przez Generalnego wykonawcę próbą uzyskania zgody Urzędu Gminy Zabierzów na wystawienie faktury na kwotę 400 000 zł netto za wykonane – zdaniem Generalnego wykonawcy – prace. Wnioskowana suma pieniężna znacznie przewyższa wartość faktycznie wykonanych prac, wobec czego Urząd odmówił jej wypłacenia. Należy tutaj wskazać, iż wszystkie płatności za realnie wykonane roboty budowlane, odebrane przez Inspektora nadzoru Urzędu Gminy Zabierzów, zostały uregulowane bezzwłocznie, zgodnie z ich wartością określona przez Generalnego wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

Mając powyższe na względzie Generalny wykonawca został zobowiązany przez Urząd Gminy do kontynuowania prac zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo Powiatowe w Krakowie projektem budowlanym.

Niepodjęcie przez Generalnego wykonawcę kontynuacji prac budowlanych pod pretekstem niekompletności dokumentacji projektowej, próba uzyskania zapłaty za niezrealizowane roboty, zakres oraz informacje od wierzycieli Generalnego wykonawcy, o braku dokonywania płatności na ich rzecz, budzi niepokój co do kondycji finansowej Generalnego wykonawcy i możliwości zakończenia przez Niego rozbudowy szkoły. Obecnie Generalny wykonawca nie wypowiedział zawartej w 2016 r. umowy, jednakże gdyby tak się stało, lub gdyby nie nastąpiła kontynuacja przerwanych prac budowlanych, koniecznym będzie wyłonienie nowego Wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

UG Zabierzów

 Artykuł pochodzi z oficjalnej strony internetowej Gminy Zabierzów:

http://zabierzow.org.pl/2017/05/24/wykonawca-przerwal-rozbudowe-szkoly/

 

400px-Cup-o-coffee-simple.svg-2-largeObiecuję, będzie absolutnie serio, bo sprawa jest niezwykle poważna.

Na początek pytanie:
Czy jest gdzieś granica, której osoba publiczna w publicznej wypowiedzi nie przekroczy?

A czy, jeśli już przekroczy w emocji, z głupoty, nieznajomości rzeczy lub innego powodu, to dziennikarz takiej wypowiedzi nie zacytuje, bo to będzie uwłaczać jego poczuciu przyzwoitości i etyce dziennikarskiej?

Stawiam takie pytania, gdyż skłania mnie do tego wypowiedź radnego, którą cytuje w swoim artykule pod  tytułem „Piąta kolumna zamiast budżetu?” pani redaktor Barbara Cirit.
(Dziennik Polski z dnia 4.01.2017 r.)

Oto ten fragment: „Radny Jan Surówka nazwał działania opozycji sabotażem. – To piąta kolumna w gminie Zabierzów – komentował.”  Dodam, że  ten artykuł, pan redaktor Witold Ślusarski  w całości w gazecie „Znad Rudawy” przedrukował.
(Znad Rudawy, luty 2017 r.)

Szanowni Państwo Redaktorzy!  Szanowny Panie Radny!
Poeta miałby ochotę zapytać:  „Czy Was rozum opuścił?”.

A ja od siebie dodam: Ludzie! Zastanówcie się!
Pojęcie „Piąta Kolumna” ma w polskiej rzeczywistości i naszej historii dramatyczne, wręcz przerażające konotacje.  Jaki związek można dostrzec  w sporze nad ostatecznym kształtem budżetu gminy, a dywersyjnym działaniem grup mniejszości niemieckiej, z rąk których przed i w okresie II Wojny Światowej, ginęli nasi rodacy?
Ja takiego związku nie widzę.

Zatem zapytam jeszcze raz:
Jest gdzieś granica, czy też żadnej granicy już nie ma?

Jerzy Cywicki

kładka1    Najważniejszą inwestycją w Aleksandrowicach w tym roku będzie budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy KS Topór Aleksandrowice, gdyż decyzją nadzoru budowlanego obecny budynek, który powstał w czynie społecznym, należy rozebrać. Zaplecze szatniowo – sanitarne jest niezbędne dla prowadzącego swą działalność Klubu Sportowego i dwóch świetlic sportowych, do których uczęszcza obecnie 75 dzieci. Zakończenie inwestycji jest planowane na 2018 r. Ponadto będzie kontynuowana budowa chodnika przy drodze gminnej 60170 K w kierunku kompleksu sportowego. Zadanie to realizowane jest małymi odcinkami od 2012 r. Zostaną  naprawione również urządzenia wodne: mnichy oraz zastawki na stawie dolnym. Niewielkim elementem poprawiającym infrastrukturę turystyczną będą trzy kładki na rzece Aleksandrówka.

Najważniejszą inwestycją dla Kleszczowa w 2017 r. będzie rozpoczęcie budowy budynku wiejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja ta jest bardzo potrzebna i oczekiwana przez Mieszkańców. Obecnie brakuje miejsca spotkań dla Mieszkańców,  bo stan obecnego budynku zagraża bezpieczeństwu przebywających w nim osób. Trudno się dziwić, gdyż jest to budynek podworski, gospodarczy, przystosowany częściowo do funkcji świetlicy. Realizacja inwestycji nastąpi w latach 2017-2019. Kolejną ważną inwestycją w Kleszczowie będzie kontynuowana budowa chodnika najazdowego przy drodze gminnej  w kierunku  Aleksandrowic oraz wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej i dokończenie chodnika przy drodze powiatowej (współfinansowane przez gminę).

Maria Kwaśnik

W kilku ostatnich wydaniach Dziennika Polskiego, red. Barbara Ciryt w swoich artykułach relacjonowała „patową” (jak ją sama określiła) sytuację, dotyczącą budżetu Gminy Zabierzów. Według jej relacji cyt.: „Gdy nad budżetem pracowały komisje Rady Gminy wszystkie pozytywnie zatwierdziły jego projekt, także głosami radnych opozycyjnych. Potem nagle na sesji opozycja głosowała przeciw. Już nie troska o finanse, a lokalna polityka wzięła górę”. Czy rzeczywiście to tylko polityka? (DP z 25.01.2016r.)

Poprosiłem o komentarz w tej sprawie radną Gminy Zabierzów Dorotę Kęsek, która w imieniu radnych opozycyjnych zgłaszała poprawki do projektu budżetu, a co najważniejsze zawodowo zajmuje się finansami publicznymi.

Łukasz Grzelewski: Czy to prawda, że najpierw głosowaliście za przyjęciem budżetu, a na sesji przeciw?

Dorota Kęsek: To nieprawda. Trzy komisje rady: Komunalna, Statutowa i Oświatowa negatywnie zaopiniowały projekt budżetu przedstawionego przez Elżbietę Burtan, a komisje: Promocji, Planowania przestrzennego i Rewizyjna w ogóle go nie opiniowały. Podczas prac nad projektem budżetu radni opozycyjni za każdym razem głosowali przeciw lub wstrzymywali się od głosu. Myślę, że ktoś celowo udzielił takich informacji Barbarze Ciryt. Nie sądzę, aby tak doświadczona dziennikarka świadomie wprowadzała w błąd opinię publiczną. To wielce naganne, bo wyniki głosowań można było łatwo sprawdzić przeglądając protokoły z posiedzeń komisji, dostępne w Biurze Rady. Najwidoczniej komuś bardzo zależało na tym, aby przedstawić nas w złym świetle. To mnie zresztą nie dziwi, bo wójt Elżbieta Burtan jest specjalistką od „zarządzania konfliktem”.

Continue reading

Na przebudowę ulicy Akacjowej w Balicach, w budżecie roku 2014 przeznaczono 80 tys. na projekt II etapu, a w roku 2015 – 1 882 000 zł na realizację I etapu. W związku z tym, że projekt nie spełniał oczekiwań części mieszkańców, z powodu trwających konsultacji i uzgodnień, w 2016 roku nie można było kontynuować robót. Ale nic nie wskazywało na to, żeby inwestycja nie zakończyła się planowo… A jednak coś zazgrzytało, więc zwróciłem się do Pani Katarzyny Zielińskiej – Radnej Gminy Zabierzów o wyjaśnienie całej sytuacji.

Łukasz Grzelewski: Czy Akacjowa jest dla Pani rzeczywiście tak ważną inwestycją?

Katarzyna Zielińska – Ulica Akacjowa dla wszystkich mieszkańców Balic, Burowa i również Szczyglic jest jedną z kluczowych dróg prowadzących do szkoły czy kaplicy, a jej przebudowa jest niezbędna z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Obecne parametry drogi są niewystarczające dla natężenia ruchu jaki odbywa się tą trasą. Boimy się głównie o dzieci… Nie ma tu chodników i poboczy, droga jest wąska i kręta.

ŁG.: Dlaczego ostatnio tyle się zrobiło zamieszania wokół ulicy Akacjowej?

KZ. – Na wszystkich zebraniach w których uczestniczyłam, zawsze przebudowa Akacjowej była tematem przewodnim. Na zebraniu wiejskim we wrześniu 2016 Wójt wyraźnie powiedziała, że droga będzie realizowana w 2017 roku. Jednak już 11 listopada, na spotkaniu z Sołtysem i Radą Sołecką Balic, ku zaskoczeniu wszystkich, zastępca wójta Bartłomiej Stawarz poinformował nas, że ulica Akacjowa nie jest w ogóle przewidziana do realizacji w tym roku. To był dla nas szok, bo przecież do końca roku 2017 inwestycja miała być w całości zakończona!

Continue reading