admin

    Nawet dla niezbyt uważnych obserwatorów lokalnej polityki gminnej nie jest tajemnicą, że od ponad roku Rada Gminy wyraźnie podzielona jest na dwie frakcje.

Dla socjologa sprawa jest prosta. Koalicja wspiera władzę, opozycja patrzy władzy na ręce.
Koalicja czerpie pełnymi garściami z przychylności władzy, opozycja o wszystko musi się upominać.
O koalicji zależna od władzy lokalna prasa pisze dobrze, a opozycję bezpardonowo atakuje.

Niby nic nadzwyczajnego.
Zawsze tak było, jest i pewnie będzie. Istotne jest tylko to, która grupa jest większa.

No i w tym jest istota rzeczy.
Jak na razie w Zabierzowskiej Radzie obie frakcje są dziesięcioosobowe.
Paradoksalnie to ten brak przewagi, mimo głębokich różnic
i podziałów, zmusza radnych do szukania rozwiązań i choćby minimalnej współpracy.
Nie jest to łatwa współpraca, bywało że czasem rozwiązaniem był „zgniły kompromis” ale ostatecznie osiągano
porozumienie. To właśnie brak tego jedenastego radnego wielokrotnie nie pozwolił władzy na swobodne wydawanie
publicznych pieniędzy i zapobiegł niewspółmiernemu obdarowywaniu inwestycjami „swoich” sołectw.

Niebawem ta sytuacja diametralnie może się zmienić. W styczniu wyborcy uzupełniając skład Rady Gminy na ręce nowej/nowego radnej/radnego złożą ciężar decydowania o losach gminy.
Czy będzie wspierać władzę czy opozycję, a może zachowa dystans i niezależność, to się niebawem okaże. Jedno jest pewne. Procedowanie uchwał będzie szybsze.

Jerzy Cywicki

     W maju ubiegłego roku spółka budowlana Hydro Invest z Krakowa wygrała przetarg na rozbudowę szkoły w Zabierzowie. Całkowity koszt rozbudowy to blisko 10,5 mln zł. Według harmonogramu w tym roku wykonawca powinien zrealizować tzw. stan surowy zamknięty. Na jego sfinansowanie w tegorocznym budżecie gminy zaplanowaliśmy ponad 5 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja miała być zakończona w maju 2018 roku. Miała być, ale jak się okazuje, nie będzie!

Pierwsze niepokojące informacje o problemach z rozbudową szkoły pojawiły się w maju. Czytamy o nich na stronie internetowej urzędu gminy w notatce zatytułowanej „Wykonawca przerwał rozbudowę szkoły”, z której dowiadujemy się, że wykonawca przerwał roboty budowlane pod pretekstem niekompletności dokumentacji projektowej. Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji, niewielka część dokumentacji faktycznie wymagała zmiany, a dotyczyła ona jednej ze ścian zewnętrznych budynku. Jak czytamy w notatce, urząd podjął działania, by autor projektu dokonał koniecznych zmian w projekcie. Po ich naniesieniu w sierpniu do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Krakowie wpłynął w końcu wniosek o uzgodnienie projektu zamiennego. Procedura zatwierdzenia i wydania pozwolenia została zakończona i urząd uzyskał pozwolenie na budowę.

Wydawać by się mogło, że główna przeszkoda została pokonana i urząd zrealizuje obietnicę złożoną na spotkaniu
z rodzicami, czyli przeprowadzi nowe postępowanie przetargowe, wyłoni kolejnego wykonawcę i wstrzymana na chwilę rozbudowa ruszy w 2018 roku.
Ale stało się inaczej. W czerwcu na połączonym spotkaniu Komisj Edukacji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Komisji Gospodarki Komunalnej radni zostali zaskoczeni propozycją wójta, która zgłosiła wniosek o zmianę przeznaczenia rozbudowywanego obiektu proponując aby zamiast szkoły w budynku został założony żłobek i ulokowana biblioteka publiczna.

Ta propozycja spotkała się ze stanowczą dezaprobatą ze strony rodziców. W październiku odbyło się w szkole spotkanie z udziałem władz gminy. Po długiej dyskusji uzgodniono, że do nowej części szkoły zostaną wprowadzone oddziały przedszkolne co pozwoli przyjąć do przedszkola wszystkie 3-latki. Rodzice wyrazili też negatywną opinię na propozycję umieszczenia w rozbudowywanym budynku biblioteki gminnej, żłobka i centrum multimedialnego. Ustalono, że firma projektowa w ramach jednej umowy wykona też projekt remontu obecnie funkcjonującego budynku szkoły, oraz projekt nowej organizacji ruchu drogowego, zakładającego budowę drogi wzdłuż Orlika, co da możliwość wyjazdu na ul. Szkolną. Poprawiony projekt ma też przearanżować aulę w multimedialną salę wielofunkcyjną, dostosowaną do prowadzenia w niej zajęć sportowych bez użycia piłek. Projektowana, duża świetlica ma zostać tak zorganizowana, aby w czasie przerw obiadowych powiększyła przestrzeń jadalni. Bardzo ważne będzie dostosowanie obecnej szkoły do potrzeb uczniów poruszających się na wózkach, by mogli korzystać ze wszystkich pomieszczeń w szkole.

Wizualizacja poprawionego projektu ma zostać zaprezentowana na spotkaniu z rodzicami w styczniu 2018 r.

Jerzy Cywicki

    Cała procedura zakupu działki na rogu ulic Krakowskiej i Kalwaryjskiej rozpoczęła się na początku 2014 r. W celu zdobycia środków finansowych na zakup wymienionej nieruchomości znajdującej się bezpośrednio przy kościele, postanowiono dokonać sprzedaży działki przy ul. Wrzosowej (zlokalizowanej przy granicy z Kochanowem). Teren w centrum Zabierzowa może bardziej służyć mieszkańcom niż nieruchomość leżąca na skraju miejscowości.
W celu zrealizowania zakupu działki przy kościele najpierw na zebraniu wiejskim Zabierzowa podjęto decyzję o sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrzosowej o powierzchni 32 arów. Potem w lipcu 2014 r. na sesji Rady Gminy Zabierzów radni wyrazili zgodę na sprzedaż tego terenu przy ul. Wrzosowej. Jednocześnie ustalając, że ze środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nastąpi zakup działki przy kościele. Wymieniony teren przy ul. Wrzosowej został sprzedany przez urząd gminy w połowie 2015 r. Dlatego w listopadzie 2015 r. Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę o nabyciu nieruchomości złożonej z działki nr 1152/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowanej działki nr 101/274 obie przy kościele o łącznej powierzchni 9 arów. W celu urządzenia tam miejsca pod targ i parking. Jednak w budżecie gminy w 2016 r. nie znalazły się żadne środki finansowe na to zadanie.
Niestety w kolejnym roku, w projekcie budżetu gminy na 2017 r. również nie było żadnych pieniędzy na tę inwestycję. Dopiero radni z Zabierzowa przeznaczyli na urządzenie parkingu i miejsca pod targ 56 tys. zł. W czasie tegorocznych wakacji za tę kwotę wykonano m.in. wycięcie drzew i krzewów, uporządkowano teren, rozsypano kamień i utwardzono teren.
W sierpniu 2017 r. radni z Zabierzowa przeznaczyli jeszcze 80 tys. zł na odwodnienie i położenie kostki brukowej na tej działce.

Edmund Dąbrowa

    W niedzielne popołudnie, 3 września 2017 roku, na boisku sportowym Klubu Sportowego Topór Aleksandrowice odprawiona została polowa Msza święta w intencji Mieszkańców Aleksandrowic oraz dobrodziejów i budowniczych zaplecza sportowego. Mszę odprawił ks. Władysław Palmowski – Proboszcz Parafii pw. św. Bartłomieja w Morawicy. W uroczystości uczestniczyło około 150 osób.
Ksiądz Proboszcz w wygłoszonej homilii podkreślił znaczenie wspólnoty w realizacji inicjatyw i zamierzeń służących ogółowi Mieszkańców. Po uroczystości religijnej Radnym Gminy Zabierzów, którzy poparli Aleksandrowice i głosowali za zwiększeniem kwoty na budowę zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boisku sportowym Mieszkańcy wręczyli pamiątkowe podziękowania i statuetki. Podziękowania otrzymali: Maria Kwaśnik (radna Aleksandrowic i Kleszczowa), Katarzyna Zielińska (radna Balic i Burowa), Tadeusz Jojczyk (radny Brzoskwini), Edward Rogóż (radny Szczyglic), Jerzy Cywicki, Edmund Dąbrowa i Jerzy Kowalik (radni Zabierzowa), Jerzy Dąbek (radny Młynki, Radwanowic i Pisar) oraz Stanisław Dam (radny Nielepic). Podziękowanie za wspieranie naszych inicjatyw otrzymali również: Ks. Władysław Palmowski – proboszcz Parafii w Morawicy i Prezes Airport Kraków – Radosław Włoszek, dla którego podziękowanie odebrał dyrektor Jacek Guzicki. Dzięki tej grupie radnych została podjęta też uchwała zwiększająca środki finansowe na budowę budynku komunalnego w Kleszczowie i za to w imieniu Mieszkańców Kleszczowa podziękował sołtys Stanisław Krawczyk.

We wrześniu dzięki m.in. inicjatywie tej grupy radnych udało się pozyskać dodatkowe środki na doposażenie naszych sołectw. Sumę ok. 2,3 mln zł, którą Gmina odzyskała po zakończonej inwestycji park&ride podzieliśmy na 20 radnych. Na każdego radnego przypadła kwota 105 tys. Ja podzieliłam to na dwie miejscowości Kleszczów i Aleksandrowice . W Kleszczowie: 40 tys. zostało przeznaczonych na wykonanie utwardzenia i odwodnienia miejsca postojowego wraz z zabezpieczeniem ogrodzenia przy placu Zielony Gaik oraz położenie nakładki bitumicznej na odcinku 40 m drogi gminnej. W Aleksandrowicach za 65 tys. założono piłkochwyty przy boisku sportowym od strony drogi w kierunku Kleszczowa, naprawiono i wzmocniono brzegi rzeki Aleksandrówki zniszczonej przez bobry i zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz meble dla dzieci do świetlicy środowiskowej.

Mała rzecz, a cieszy. A te inwestycje były bardzo potrzebne i z dawna wyczekiwane w naszych sołectwach…
Działając wspólnie i wspierając się nawzajem wiele można osiągnąć. I tego właśnie są to przykłady.

Maria Kwaśnik

Szczyglice były kiedyś miejscowością do której przyjeżdżali mieszkańcy Krakowa na wypoczynek. Pod Skałą Kmity odbywały się zabawy inaczej mówiąc spotkania towarzyskie. Kursował dodatkowy autobus „L” w niedzielę spod dworca głównego dowożąc mieszkańców Krakowa do wspomnianej już wcześniej Skały Kmity.

To wszystko teraz się zmieniło. Przez Szczyglice została wybudowana obwodnica Krakowa przecinając Szczyglice na połowę. Przez obwodnicę kursuje mnóstwo samochodów, które zakłócają życie mieszkańcom Szczyglic przez hałas i szum. Przy tak uciążliwej obwodnicy nie zostały postawione ekrany akustyczne ponieważ z mieszkańcami Szczyglic Rejonowa Dyrekcja Autostrad i Dróg się nie liczy. Po wielu rozmowach z Dyrekcją, które nie były zadawalające dla nas mieszkańcy Szczyglic założyli Stowarzyszenie Rozwoju Szczyglic INTEGRACJA. Sprawę oddaliśmy do sądu prywatnie. Nie będę się rozpisywał o rozprawach jakie się odbywały, ale dotychczas ekranów nie ma. Sprawa się ciągnie prawie siedem lat i jest ot temat „rzeka”, chociaż ostatnio coś drgnęło ponieważ sąd nakazał krakowskiej dyrekcji starać się o pozwolenie na budowę ekranów w Szczyglicach dając termin trzech miesięcy.

Następna sprawa to jest lotnisko im Jana Pawła II w Balicach, które rozwija się dynamicznie. Znowu mieszkańcy Szczyglic, Rząski i Balic (Podkamycze) będą narażeni na dużo większy hałas niż dotychczas. Ma być wybudowany nowy pas startowy, tzw. „wariant północny” narażając nasze miejscowości na większe utrudnianie życia przez bardzo duży hałas. Oprócz tego samoloty wojskowe latają nad Szczyglicami co się wiąże z nasileniem hałasu. Zastanawiam się, czy samoloty wojskowe nie mają obowiązku latania wyznaczonymi korytarzami.
Ze względu na uciążliwości lotniska oraz budowę nowego pasa startowego (północnego) mieszkańcy wcześniej wymienionych miejscowości zorganizowali protest, żądając remontu istniejącego już pasa startowego. Na tym proteście byli obecni dziennikarze z różnych gazet którzy robili wywiady a te bolączki mieszkańców do dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane oprócz małej wzmianki w Dzienniku Polskim. Myślę, że na ten temat będzie więcej publikacji i do niego jeszcze powrócimy.

Mieszkańcy Szczyglic mają miejsce na którym chcą zbudować park który służył będzie nie tylko dla Szczyglic ale i dla innych miejscowości. Park został zaprojektowany. Budowa tego parku się rozpoczęła. Realizacja tego przedsięwzięcia zależy tylko od finansów.
Jest bardzo dużo tematów w Szczyglicach o których trzeba pisać i myślę, że będziemy Państwa o tym informować.

Edward Rogóż

Mieszkańcy Zabierzowa obecni w dniu 27 września 2017 r. za zebraniu wiejskim nie wyrazili zgody na sprzedaż starego budynku urzędu gminy przy ul. Kolejowej! Za sprzedażą budynku opowiedziało się tylko 10 osób, przeciwko 90 osób, a 12 uczestników zebrania wstrzymało się od głosu.
Natomiast warto przypomnieć, że kilka dni wcześniej – 20 wrześniu 2017 r. na Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Zabierzów pojawił się – projekt uchwały o sprzedaży tego budynku, który został pozytywnie zaopiniowany przez radnych, przy jednym moim głosie sprzeciwu. Nie poczekano nawet do zebrania wiejskiego by Mieszkańcy mogli się wypowiedzieć w tej sprawie. Dlatego dziękuję wszystkim Mieszkańcom za wsparcie i przybycie na zebranie wiejskie. Dziękuję radnym z Zabierzowa – Jerzemu Cywickiemu i Jerzemu Kowalikowi za wspólny, zdecydowany głos przeciw sprzedaży.
Należy jeszcze przypomnieć, że w 2012 r. Zebranie Wiejskie Sołectwa Zabierzów podjęło uchwałę o przeznaczeniu ówczesnego budynku urzędu gminy po przeniesieniu do nowego obiektu, na potrzeby ośrodka zdrowia. Niestety do dzisiaj ta uchwała nie została zrealizowana, z nieznanych przyczyn. Budynek powinien być wykorzystany na potrzeby całej społeczności gminy, w tym cele zdrowotne, cele kulturalne oraz świetlice dla dzieci i młodzieży.

Edmund Dąbrowa

  W maju ubiegłego roku spółka budowlana Hydro Invest z Krakowa wygrała przetarg na rozbudowę szkoły w Zabierzowie. Całkowity koszt rozbudowy to 10 mln 473 tys. zł. Według harmonogramu w tym roku wykonawca powinien zrealizować tzw. stan surowy zamknięty. Na jego sfinansowanie w tegorocznym budżecie gminy zaplanowaliśmy ponad 5 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja miała być zakończona w maju 2018 roku.

Miała być, ale jak informują gminni urzędnicy, nie będzie!

Pierwsze niepokojące informacje o problemach z rozbudową szkoły pojawiły się w maju. Czytamy o nich na stronie internetowej urzędu gminy w notatce zatytułowanej  „Wykonawca przerwał rozbudowę szkoły”, z której dowiadujemy się, że wykonawca przerwał roboty budowlane pod pretekstem niekompletności dokumentacji projektowej.
Zgodnie z informacją otrzymaną od projektanta pełniącego nadzór autorski nad realizacją inwestycji, niewielka część dokumentacji faktycznie wymaga zmiany, a dotyczy ona jednej ze ścian zewnętrznych budynku.
Jak czytamy w notatce, urząd podjął działania, by autor projektu dokonał koniecznych zmian w projekcie. Po ich naniesieniu zostaną pozyskane stosowne zgody i decyzji organu architektoniczno-budowlanego, czyli zatwierdzenie projektu zamiennego i ponowne uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Krakowie.

Wicewójt, z wykształcenia architekt, na spotkaniu z rodzicami w szkole stwierdził, że wykonawca może kontynuować rozbudowę robiąc jakieś inne roboty, natomiast poprawioną dokumentację i pozwolenia dostanie później. Później to znaczy za kilka miesięcy.

Dyżurny inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował nas, że w zaistniałej sytuacji wykonawca może kontynuować roboty, ale tylko w takich miejscach, które nie kolidują z konieczną zmianą dokumentacji projektowej. Czy są takie obszary? Tego już urzędnicy gminni nie powiedzieli.

Czas płynie, zatrzymanie robót w środku sezonu budowlanego grozi poważnym opóźnieniem inwestycji, a wymiana korespondencji pomiędzy urzędnikami a wykonawcą trwa. W jednym z kolejnych pism generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, poinformowała Urząd Gminy o złożeniu w Sądzie Rejonowym wniosku o ogłoszenie upadłości. Po tym fakcie, w kolejnej notatce Urząd Gminy informuje, że zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze Spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie Prawa Zamówień Publicznych.

Wiemy już, że planowany na maj 2018 roku termin zakończenia rozbudowy nie zostanie dotrzymany.  W sierpniu do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Krakowie wpłynął w końcu wniosek o uzgodnienie projektu zamiennego. Procedura zatwierdzenia i wydania pozwolenia nawet przy dużym pośpiechu potrwa co najmniej miesiąc.

Czekamy.

Jerzy Cywicki

„Absolutorium to decyzja uprawnionego organu kolegialnego wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie organu wykonawczego. Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym.”

Tyle o absolutorium mówi definicja. A teraz postaram się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Wójt nie otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu z 2016 r.?
Z głosowania wynikło, że Wójt nie przekonała niezbędnej do przegłosowania uchwały absolutoryjnej bezwzględnej większości ustawowego składu rady, czyli 11 radnych (w głosowaniu 10 było za, a 10 wstrzymało się od głosu). Pamiętajmy, że absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego (Rada) nad wykonawczym (Wójt), a jego istotą jest brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej.
Dlaczego 10 radnych nie zagłosowało za absolutorium dla wójta?
Argumentów w dyskusji padło wiele, były wypowiedzi merytoryczne i były wątpliwości, padły też oskarżenia i wylewały się wzajemne żale, a te głównie o braku współpracy Wójta z Radą.
Ja odpowiem za siebie. Moja decyzja o wstrzymaniu się od głosu została podyktowana głównie jednym faktem – bezrefleksyjnym wyemitowaniem przez wójta obligacji na kwotę 8 mln zł gdy, jak się okazuje, potrzebne były tylko 4 mln zł. Każdy kredyt czy emisja obligacji to koszty ich obsługi.
W tym przypadku to 2,8 % w skali roku. Dla porównania, w ubiegłym roku koszt obsługi 39,4 mln zł zadłużenia gminy wyniósł tylko w jednym, 2016 roku, ponad 900 tys zł.!!!
Potrzebę wyemitowania aż takiej ilości obligacji tłumaczył na sesji radny Wiesław Czajowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, powołując się na wcześniejsze wyjaśnienia Skarbnika, tu cytuję: „To było bardziej korzystne, niż to, żeby te finanse były za małe”.
Dawno nie usłyszałem, czegoś bardziej absurdalnego!
Kto z nas bierze kredyt jeśli go nie potrzebuje? Przecież on nie jest za darmo. Obsługa kredytu, dużo czy mało, ale zawsze kosztuje. Dla mnie takie działanie to niegospodarne wydawanie publicznych pieniędzy.

Takie są moje zastrzeżenia do polityki finansowej gminy.

Jerzy Cywicki

    W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, minister infrastruktury i środowiska Andrzej Adamczyk podpisał dwa aneksy do programów inwestycyjnych: obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 oraz odcinka „ Zakopianki „ Rdzawka – Nowy Targ. Podpisując dokumenty minister powiedział, że kierowcy jadący z całego kraju na Podhale przestaną odczuwać uciążliwość, a przejazd będzie bezpieczniejszy i płynny. Natomiast obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunikacyjnego Krakowa.

Obwodnica Zabierzowa

Według przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu w 2015 r. średnio na dobę przejeżdża 19 250 pojazdów, na odcinku drogi krajowej nr 79 Modlniczka – Zabierzów oraz 14 647 pojazdów na odcinku Zabierzów – Krzeszowice. Budowa obwodnicy obejmuje swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów). Wykonanie drogi klasy GP, zlokalizowanej głównie na terenach niezabudowanych ma na celu zminimalizowanie punktów kolizyjnych, jakimi są skrzyżowania z innymi drogami, zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego, odciążenie intensywnie zabudowanej części miejscowości z ruchu pojazdów. Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu w centrum miejscowości, ograniczeniu ulegnie poziom zanieczyszczeń i hałasu na obszarze intensywnie zurbanizowanym, poprawią się warunki bezpieczeństwa na drogach.

Droga klasy GP o długości 10,17 km omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze. Powstaną 3 skrzyżowania, tunel dwukomorowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 370 m, 13 obiektów mostowych ( mosty, wiadukty, estakady) Realizacja w systemie „projektuj i buduj”. Rozpoczęcie budowy przewidywane jest w 2021, zakończenie 2023.

Fragment artykułu i zdjęcie pochodzi ze strony internetowej GDDKiA – cały artykuł dostępny tutaj

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zabierzowie została zamieszczona notatka następującej treści:

Oświadczenie dot. rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie

Generalny wykonawca rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Zabierzowie, spółka Hydro Invest z siedzibą w Krakowie, poinformowała Urząd Gminy Zabierzów o złożeniu przez ww. spółkę w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z powyższym Urząd Gminy zmierza do rozliczenia i zamknięcia umowy zawartej ze Spółką, dokonania inwentaryzacji wykonanych prac oraz możliwie szybkiego wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych w trybie Prawa zamówień publicznych.

Urząd Gminy Zabierzów

Link do oryginalnego wpisu: http://zabierzow.org.pl/2017/06/23/oswiadczenie-dot-rozbudowy-szkoly-w-zabierzowie/

01-plac-zabaw    Działka 705/1 położona na południe od ulicy Zielonej, od zawsze stanowiła tzw. mienie wiejskie Sołectwa Bolechowice. Jeszcze nie tak dawno, wójt zmieniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, planowała przeznaczyć ten teren na cele produkcyjne i usługowe, a sołtys proponował tam lokalizację zabudowy mieszkaniowej z usługami.
Na szczęście dzięki wielkiej determinacji mieszkańców, udało się zachować dotychczasowe przeznaczenie tego terenu na cele sportu i rekreacji.

Mieszkańcy wspólnie zaproponowali tu stworzenie STREFY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU z boiskami, ścieżkami spacerowymi, rowerowymi i miejscami rekreacji. W chwili obecnej kończone są prace przy budowie placu zabaw, udało się również pozyskać dodatkowe 180 tys. na budowę boiska. Mieszkańcy „zrobili swoje” i chwała im za to! Teraz już tylko od sprawności działania wójt i urzędu zależy, kiedy będziemy mogli korzystać ze strefy.

Dorota Kęsek

Banknoty   W budżecie domowym sprawa jest prosta. Poziom konsumpcji zawsze staramy się dopasować do dochodów,
a najlepiej jest wtedy, gdy wydajemy mniej niż zarabiamy. A jak jest w budżecie naszej gminy? Odwrotnie! Wydatki co roku są większe od dochodów i z roku na rok brakuje w gminnej kasie grubych milionów.  Tak właśnie powstaje deficyt, a żeby go zbilansować zaciągane są kredyty i emitowane obligacje.

W ubiegłym roku deficyt budżetowy wyniósł 2,6 mln zł, na ten rok zaplanowano 4,9 mln zł.

Aby pokryć deficyt i spłacić zaciągnięte kredyty musimy się nadal zadłużać, więc znowu wyemitujemy obligacje i weźmiemy kredyt za ponad 13,7 mln zł. A dług rośnie!

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej dług gminy wyniesie 47 279 643 zł. Sama jego obsługa będzie nas kosztowała 1,2 mln zł.

Jerzy Cywicki

 

Balice_Akacjowa    Przebudowa ul. Akacjowej rozpoczęła się w 2015 roku a dzięki determinacji mieszkańców Balic i przychylności Rady Gminy Zabierzów przebudowa II etapu ul. Akacjowej znalazła finansowanie ze środków budżetu w 2017 r, mimo że Wójt Elżbieta Burtan nie planowała tego zadania w tym roku.  Szacowany całkowity koszt inwestycji to 3,4 mln zł: 1,5 mln zł w roku 2017 a pozostała kwota 1,85 mln zł została zapewniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018. Wójt Elżbieta Burtan przy pracach nad budżetem zapewniała Radę Gminy Zabierzów, że takie rozwiązanie jest dobre i zapewnia realizację przebudowy ul. Akacjowej w całości w 2017. Dlatego też uważałam, że w sytuacji kiedy pojawiły się wolne środki w budżecie gminy, warto byłoby przeznaczyć te środki  na inne zadania w Balicach, gdyż potrzeb jest bardzo dużo np.:  chodnik przy ul. Radziwiłłów, chodnik przy ul. Szkolnej, nakładki na drogach gminnych,  zagospodarowanie działki  w centrum  czy  projekt budynku wielofunkcyjnego, który jest tak potrzebny w Balicach. Niestety Wójt Elżbieta Burtan, ma nieco inne zdanie i kiedy o przebudowie ul. Akacjowej zrobiło się głośno, postanowiła zwiększyć środki na to zadanie w 2017, zapewniając mieszkańców Balic na zebraniu w dniu 2 kwietnia 2017, że tylko dzięki temu ul. Akacjowa może być zakończona w 2017 r. Rada Gminy ostatecznie zwiększyła środki na to zadanie w 2017 do kwoty 3,35 mln zł,  teraz czekamy na zakończenie inwestycji zgodnie z zapisami przetargu do 10 grunia 2017 r – po takich zapewnieniach Wójta na pewno to się uda!

W Burowie w roku 2016 najważniejszymi zadaniami było wykonanie odcinka chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Balic oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego.  W roku 2017 będzie zagospodarowany teren wokół świetlicy wraz z budową placu zabaw dla najmłodszych, który już niebawem powstanie obok świetlicy.

Katarzyna Zielińska

 

Dokumentacja_projektowa    Mieszkańcy ul. Leśnej w Zabierzowie długo, uparcie, ale jak widać dotąd skutecznie, zabiegają o poprawę bezpieczeństwa na swojej ulicy. Grupa zdeterminowanych osób zebrała podpisy popierające budowę chodnika, przekonali mieszkańców Zabierzowa na zebraniu wiejskim i uzyskali dofinansowanie do projektu,   a także upominali się o chodnik w Urzędzie Gminy. Faktem jest, że droga prowadząca do ich domów i osiedla jest coraz bardziej ruchliwa, przy tym  wąska, stroma, a dla pieszych pozostawiono bardzo skromne pobocza.

W budżecie gminy na bieżący rok rada gminy przeznaczyła kwotę 40 tys. zł na wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi i wykonania chodnika na ul. Leśnej.

Jerzy Cywicki

działka przy ul. Krakowskiej    Radni reprezentują Mieszkańców i starają się zapewnić środki finansowe w budżecie gminy na realizację zgłoszonych wniosków i różnych potrzeb. Dla przykładu w Zabierzowie liczącym prawie 5,5 tys. stałych mieszkańców największą kwotę 5 mln 350 tys. zł  w tegorocznym budżecie przeznaczono na rozbudowę szkoły podstawowej. Zakończenie rozbudowy tej placówki oświatowej przewidziano na maj 2018 r.

W projekcie budżetu gminy, który otrzymali radni nie było wielu potrzebnych inwestycji. Ostatecznie w uchwalonym przez radnych budżecie znalazło się kilkanaście nowych zadań. Udało się wprowadzić m.in. urządzenie parkingu i miejsca pod targ na działce gminnej przy ul. Krakowskiej obok kościoła w Zabierzowie. Na to zadanie przewidziano kwotę 56 tys. zł. Warto przypomnieć, że pod koniec 2015r. Gmina Zabierzów zakupiła wymienioną działkę. Kolejna sprawa – niezbędny jest remont budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z powodu pęknięć ścian szczytowych od strony remizy OSP, a także konieczna jest wymiana dachu. Na projekt modernizacji więźby dachowej z dostosowaniem pomieszczeń strychu na cele użytkowe przyznano kwotę 70 tys. zł.

Edmund Dąbrowa